+36 1 488 7008Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hirek clvpartners

Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A jelen felhasználási feltételek a CLV Partners Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara) („Ügyvédi Iroda” vagy „Iroda”) által üzemeltetett http://clvpartners.com weboldal („Weboldal”) használatával kapcsolatos feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót tartalmazzák.

A Weboldal látogatásával és használatával Ön, mint felhasználó („Felhasználó”) elismeri, hogy a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és elfogadja. Kérjük, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételekkel bármilyen okból nem értene egyet, úgy ne látogassa Weboldalunkat.

A Weboldal használata
A jelen Weboldal az Iroda szakterületeivel kapcsolatos információkat tartalmazza, melyek célja az Iroda tevékenységének bemutatása, illetve az aktuális jogszabályváltozásokról, egyéb jogi aktualitásokról történő tájékoztatás, valamint az Irodával való kapcsolatfelvétel megkönnyítése.
A jelen Weboldalt a Felhasználók regisztrációs kötelezettség nélkül használhatják, annak teljes tartalma a nagyközönség számára elérhető.
Az Ügyvédi Iroda mindet megtesz a Weboldalon megjelenített információk és az ott közzétett anyagok helytállóságáért, azonban az információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és semmilyen körülmények között sem minősülnek jogi tanácsadásnak, nem pótolják továbbá az adott tényállás valamennyi releváns elemére kiterjedő ügyvédi konzultációt. Minderre tekintettel az Iroda – jogszabály kötelezően alkalmazandó eltérő rendelkezése hiányában – mindennemű felelősséget kizár a Weboldal látogatásából, illetve használatából és a Weboldalon elhelyezett információk felhasználásából származó bármely közvetlen vagy közvetett károkért.
A jelen Weboldalon megjelenített információk nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt a Felhasználó és az Iroda között, nem minősülnek továbbá ajánlattételnek vagy ajánlattételre történő felhívásnak. Kérjük, amennyiben a Weboldal tartalmával vagy az azon megjelenített információkkal kapcsolatban jogi kérdésük merülne fel, úgy forduljanak Irodánkhoz bizalommal.
Az Iroda fenntartja magának a jogot a Weboldal, illetve annak bármely elemének, azok elrendezésének, a Weboldalon megjelenített információknak, megosztott anyagoknak a megváltoztatására, illetve eltávolítására, valamint a jelen felhasználási feltételek módosítására. A jelen felhasználási feltételek bármely módosítása az adott Felhasználó vonatkozásában a Weboldalnak a módosítást követő első látogatásával tekintendő irányadónak.

Szellemi tulajdonjog
A jelen Weboldalon elhelyezett szöveges és képi tartalmak, fényképek, védjegyek, logók, grafikai és egyéb alkotások szerzői jogi és védjegyjogi oltalom alatt állnak. A Felhasználó a Weboldalon elhelyezett szerzői jogi oltalom alatt álló alkotásokat a vonatkozó szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás keretei között jogosult felhasználni, ideértve különösen a Weboldal böngészését, illetve a Weboldal részeinek, az azon megjelenített írásművek saját számítógép merevlemezére történő mentése vagy kinyomtatása céljából történő magáncélú többszörözését. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a szerzői jogi oltalom alatt álló alkotás rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja az Iroda jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.
Az Iroda védjegyének (így különösen a „CLV Partners” szóvédjegynek), illetve egyéb megjelölésének, kapcsolódó dizájnjának használatára az Iroda előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Felhasználó nem jogosult.
A Weboldal, az annak tartalmi elemeit képező, illetve azon megjelenített szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után.

Hivatkozások
A Weboldal más személyek vagy szervezetek által üzemeltett weboldalakra való hivatkozásokat tartalmaz, illetve tartalmazhat, melyek adott esetben hasznosak lehetnek a Felhasználó számára. Felhívjuk azonban a Felhasználók figyelmét, hogy ezen weboldalak esetén azok saját felhasználási feltételei irányadóak, így ezen weboldalak felkeresése esetén azok áttanulmányozása javasolt.
Az Iroda kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Weboldalon csak olyan hivatkozásokat helyezzen el, amelyek megbízható és szakmailag elismert weboldalakra mutatnak, ugyanakkor az azokon megjelenített információkért, a weboldalak vagy az üzemeltetők elérhetőségért, valamint az általuk közzétett bármely tartalomért, illetve ezen weboldallal és a hivatkozásokkal kapcsolatos egyéb körülményekért, az azokból származó közvetlen vagy közvetett károkért az Iroda semmilyen felelősséget nem vállal.
Kérjük, az adatkezelési tájékoztatót minden kapcsolatfelvétel előtt szíveskedjen áttekinteni! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kapcsolatba lép Irodánkkal a honlapon keresztül, az a jelen Tájékoztatóban foglaltak kifejezett elfogadásának és tudomásul vételének minősül.

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed minden http://clvpartners.com/hu/ weboldalon („Weboldal”) keresztül történő adatkezelésre, továbbá azon adatkezelésekre is, amelyek során a természetes személy („Érintett”) e-mailben, telefonon, faxon, vagy postain úton, megkereséssel fordul a CLV Partners Ügyvédi Irodához, mint adatkezelőhöz (székhely: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.; „Iroda”) vagy álláspályázattal kapcsolatos jelentkezést ad be az Iroda bármely elérhetőségén.

A Weboldalon keresztül történő egyes adatkezelések

1. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben az Érintett visszajelzést, vagy információt kér bármely megkereséssel kapcsolatosan az Érintett személyes adatait elektronikus úton rögzíti az Iroda, azokat kizárólag a válaszadás teljesítése céljából, az ahhoz szükséges értékben és ideig kezeljük.
Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy a kapcsolatfelvétellel kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez, azaz az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) a) pontján alapul.
Irodánk az Érintett által önként, a kapcsolatfelvétel során és annak keretén belül megadott adatokat kezeli (így különösen név; e-mail cím/telefonszám/fax szám; kapcsolatfelvétel során feltett kérdéssel/tájékoztatással összefüggő adatok). Az adatokat csak az Iroda munkatársai – az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges mértékben – ismerhetik meg, adatfeldolgozót az Iroda nem vesz igénybe.

2. Álláspályázatok
Irodánk, mint adatkezelő a munkaerő kiválasztással (kiválasztási eljárás, illetve felvételei eljárás lefolytatása, későbbi kapcsolatfelvétel céljából) kapcsolatosan is gyűjti és kezeli az Érintett személyes, illetve esetleges különleges adatait, amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül kapcsolatba lép Irodánkkal és pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásának előfeltétele – függetlenül annak módjától – az Érintett önkéntes hozzájárulása, ennek megfelelően felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a pályázat elküldésével hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím, mobilszám; e-mail cím, iskolai és egyéb végzettség; titulus; szakképzettség, szakmai tapasztalat; nyelvismeret; jelenlegi munkahely (megnevezés), születési hely, születési idő, arckép (fotó); és bármely olyan adat, amelynek kezelése a fenti célból indokolt, vagy amelyet az Érintett a pályázat benyújtása során megadott. Benyújtott pályázatokat csak az adatkezelés céljáig, azaz az adott pozíció betöltéséig őrzünk meg. Kifejezett kérése esetén, amelyet a pályáztatási eljárás során a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken írásbeli nyilatkozat útján tehet meg, a pályáztatási eljárás lezárását követően is kezeljük megadott adatait a lezárást követő 2 éven keresztül.
Az adatokat csak az Iroda munkatársai – az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges mértékben – ismerhetik meg, adatfeldolgozót az Iroda nem vesz igénybe.
Az Érintett által az e pont szerinti adatkezeléssel kapcsolatosan megadott adatok valódiságáért az Érintett felel, esetleges harmadik természetes személyek adatainak megadása során az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatok Iroda részére történő továbbítása jogszerű, így különösen, hogy azok felhasználásához a harmadik személy hozzájárult. Az Érintett köteles tartózkodni harmadik személyek védjegyjogának, szerzői jogának, személyiségi jogainak és egyéb jogának megsértésétől.
Bármilyen hamis állítás, illetve adat eltitkolása a pályázat elutasítását vagy az Érintett munkaviszonyának későbbi megszüntetését vonhatja maga után.

3. Hírlevél
Amennyiben az Érintett a Weboldalon neve és e-mail címe megadásával feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, a megadott elérhetőségre az Iroda részére kb. havonta egy alkalommal hírlevelet küld. A hírlevélről az Érintett a weboldalon keresztül, vagy az Iroda jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeire küldött e-mailben vagy levél útján indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

4. Honlap

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a Weboldal sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) külső szerverről tett hivatkozásokat és webanalitikai eszközöket nem tartalmaz és nem használ.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy minden az Internethez csatlakoztatott számítógéphez és berendezéshez egyedi azonosító, internet protokoll (IP) cím kerül hozzárendelésre általában blokkonként az egyes országokhoz. Az IP cím felhasználható azon információ beazonosításához, hogy mely országban, államban, városban kapcsolódik fel az adott konkrét számítógép az Internetre. A Google Analytics gyűjti ezeket az IP-címeket, hogy az internetes oldalak tulajdonosai képet kaphassanak arról, hogy a világ mely részeiről érkeznek az oldalak látogatói.

Adatbiztonság
Irodánk az adatkezeléssel összefüggésben az adatbiztonság követelményeinek eleget tett, és az Érintett magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakította ki az adatkezelési folyamatokat. Számítógépes hálózatunk tűzfallal védett, és hálózatunk megfelelő vírusvédelméről is gondoskodunk. A technika mindenkori állásnak megfelelően a műszaki előírásokat folyamatosan felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az interneten keresztül továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amellyel szembeni védekezéssel kapcsolatosan Irodánk megteszi az általában elvárható intézkedéseket.

Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni azok helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve gyakorolni az Infotv. 14-19. § szakaszaiban foglaltak jogait az abban rögzítettek szerint. Az Érintett továbbá jogosult személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, vagy jogai megsértése, illetve az Infotv. 21.§-ban foglalt esetekben az Iroda ellen bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; tel.: 36(1)391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) fordulni.

Egyéb
Irodánk az adatkezelési tájékoztatót időről-időre áttekinti, és szükség esetén bármikor jogosult az egyoldalúan módosítani, ezért kérjük annak áttekintését minden kapcsolatfelvétel előtt!
A mi weboldalunk is használ cookie-kat a kellemesebb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulását adja a cookie-k alkalmazásához.
További információk
ÉRTEM